Cubicschool-dbเอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนจำลอง "โรงเรียนลูกบาศก์"


บุคคลที่กล่าวถึงในเอนทรี่นี้เป็นบุคคลสมมติ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลจริงแต่อย่างใด


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ชื่อจริง / นามสกุล / (ชื่อเล่น)


เอกภพ สุริยวงศ์ (เอิร์ธ)


2. อายุ (นับตามอายุในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555)

27 ปี


3. วัน เดือน ปีเกิด

20 กันยายน 2527 (มาจากปีดาราศาสตร์สากลตรงกับปี ค.ศ. 2009)


4. เพศ ชาย


<